Algemene voorwaarden


De Noodzaak counseling werkt op afspraak binnen en indien mogelijk desgewenst buiten kantoortijden. 

Uitvoering van het traject

De Noodzaak counseling zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een counselor kan worden verwacht. De counselor heeft een inspanningsverplichting jegens de cliënt, nimmer een resultaatverplichting.

Voor goede hulpverlening is het noodzakelijk dat de cliënt ervoor zorg draagt dat alle informatie, waarvan de counselor aangeeft dat deze noodzakelijk is of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de counselor wordt verstrekt. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de counselor ter beschikking gestelde informatie.

De Noodzaak counseling is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat de counselor is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste, onvolledige en/of onbetrouwbare gegevens.

Toewijding

Je kunt er als cliënt van De Noodzaak counseling op rekenen dat de counselor zich naar beste kunnen inzet om het traject tot een succes te maken. Van de kant van de cliënt wordt eveneens toewijding verwacht (een afspraak dat men zich voor 100% inzet). Om de noodzakelijke vertrouwensband te waarborgen, nemen de counselor en de cliënt beiden alle zorgvuldigheid naar elkaar toe in acht.

Evaluatie

Het regelmatig evalueren van het traject en het van beide kanten openlijk uitspreken en bespreken van eventuele vragen, twijfel of onvrede, maken wezenlijk deel uit van de begeleiding.

Betaling

Na ieder consult wordt een factuur per e-mail naar de cliënt verzonden via Moneybird. Prijzen worden op de website vermeld.

Bij nalatigheid van betaling zal via Moneybird een herinnering worden gestuurd. Ook heeft De Noodzaak counseling het recht de uitvoering van de behandelovereenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de cliënt in rekening te brengen.

Als na verzending van de tweede herinnering via Moneybird nog steeds niet voldaan wordt aan de betalingsverplichting, zal een gerechtsdeurwaarderskantoor worden ingeschakeld. De gemaakte buitengerechtelijke, gerechtelijke en executiekosten komen voor rekening van de cliënt.

Annulering

Een consult kan tot 24 uur van tevoren door de cliënt kosteloos worden verplaatst of afgezegd. Binnen 24 uur voor de afspraak wordt 50% van de kosten voor een consult in rekening gebracht.

De Noodzaak counseling heeft eveneens het recht een consult te annuleren tot 24 uur voor aanvang. Eventueel wordt samen gekeken of er sprake is van doorverwijzing of een nieuwe afspraak.

Counseling vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Het staat zowel de counselor als de cliënt vrij om het traject op elk gewenst moment te beëindigen.

Overmacht

In geval van ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de counselor ontslaat dit de counselor van het nakomen van een overeengekomen termijn of een andere verplichting, zonder dat de cliënt uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en belang kan doen gelden.

Aansprakelijkheid

De Noodzaak counseling is niet verantwoordelijk voor het gedrag van de cliënt tijdens en buiten de sessies. De cliënt blijft verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag, de gemaakte keuzes en de gevolgen daarvan. De counselor is nimmer aansprakelijk voor enige schade, die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan, of annulering van, een traject met De Noodzaak counseling, daaronder begrepen gevolgschade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de cliënt heeft genomen, al dan niet in overleg met de counselor. Indien De Noodzaak counseling desondanks aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.

Voor mensen waarbij psychiatrische stoornissen, verslavingen of de neiging tot zelfdestructief gedrag een rol spelen, is deze vorm van hulpverlening niet/minder geschikt. Neem in dergelijke gevallen contact op met je huisarts en laat je eventueel doorverwijzen naar een psycholoog of psychiater. De counselor neemt geen verantwoordelijkheid voor mensen die toch onder deze omstandigheden een counselingtraject zijn aangegaan. Vraag bij twijfel een psycholoog of psychiater om een diagnose.

Geheimhouding

De Noodzaak counseling houdt zich aan de geheimhouding van de door haar verzamelde gegevens. Alle gegevens van cliënten worden vertrouwelijk behandeld. Er kan een uitzondering zijn op de plicht tot geheimhouding, wanneer er sprake is van direct levensgevaar, door verplichtingen bij wet of bij een beslissing door de rechter. In alle andere gevallen geldt het beroepsgeheim en de zwijgplicht en zal er alleen met toestemming van de cliënt informatie aan derden worden verstrekt.

Dossiervorming

Persoonsgegevens en relevante informatie die voortvloeit uit de gesprekken zullen in een digitaal dossier worden bijgehouden. Het dossier dat de counselor bijhoudt is vertrouwelijk en voor eigen gebruik. De Noodzaak counseling draagt er zorg voor dat het gehele dossier van de cliënt goed wordt beveiligd en niet toegankelijk is voor derden. Een dossier wordt conform wettelijke verplichtingen 15 jaar bewaard en daarna vernietigd. De cliënt kan schriftelijk vragen het dossier eerder te vernietigen indien dit wettelijk geen beletsel vormt.

Wijzigingen

Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 maart 2020 en blijven gelden tot wijziging schriftelijk door De Noodzaak counseling wordt aangegeven.

Ethische code

Een counselor valt onder de ethische code voor counselors. Vanzelfsprekend werkt ook De Noodzaak counseling volgens deze ethische code. De code omvat grofweg 6 belangrijke basiswaarden, met als hoofdregel: Handel altijd in het belang van je cliënt.

Verantwoordelijkheid
Tijdens het traject moet de counselor al het mogelijke doen om de veiligheid van zijn cliënt te garanderen. Counseling is een vorm van hulpverlenen. Uitbuiting, in welke vorm dan ook, is nimmer toegestaan. Ongeacht de setting of het counselingtarief; de counselor moet te allen tijde werken volgens de hoogste ethische standaarden.

Anti-discriminatieregels
De counselor dient zich bewust te zijn van zijn eventuele vooroordelen en stereotype opvattingen. De counselor dient ervoor te zorgen dat hij een anti-discriminerende houding en gedrag heeft.

Vertrouwelijkheid
De counselor dient het hoogste niveau vertrouwelijkheid te bieden, omdat hij de privacy van zijn cliënt respecteert. Hierdoor bouwt de counselor de vertrouwensband op die noodzakelijk is voor counseling en therapie.

Contracten
De counselor dient de condities en voorwaarden waaronder hij counseling aanbiedt vooraf aan zijn cliënt kenbaar te maken. Bij verandering hiervan dient de counselor vooraf met de cliënt overeenstemming te bereiken.

Grenzen
Tijdens en rond de counselingsrelatie dient de counselor duidelijke grenzen te stellen en in acht nemen. Hij dient altijd rekening te houden met de effecten van overlappende, dubbele en/of al bestaande relaties.

Competentie
De counselor dient al het mogelijke te doen om de kwaliteit van zijn werk te controleren, zijn eigen competenties te verbeteren en om steeds binnen de grenzen van zijn competenties te werken. De counselor dient regelmatig gebruik te maken van geschikte supervisie en/of intervisie.


Stuur een e-mail

%d bloggers liken dit: